Synthese 1

Dit onderdeel bevat een aantal rubrieken waar je tekst kwijt kan. Deze rubrieken zijn:
 • Stoornis beschrijving
 • Medische antecedenten
 • Mobiliteit Beschrijving
 • Cognitief en communicatief functioneren
 • Zelfredzaamheid
 • Gedrag
 • Sociale Anamnese
 • School/Beroepsloopbaan/Arbeidsvaardigheden
We overlopen ze één voor één.

Stoornis beschrijving


Hier beschrijf je de voornaamste aandoeningen of stoornissen die een belangrijke en langdurige
beperking geven van de kansen tot sociale integratie en dit op het vlak van de lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke mogelijkheden.

Voor de meeste aandoeningen of stoornissen is het zinvoller concrete gegevens te vermelden die de ernst van de problematiek bij de unieke klant belichten, dan algemene bewoordingen te gebruiken. Bijvoorbeeld bij epilepsie de aard en frequentie van de aanvallen of aanvalsvrije periodes, bij oogaandoeningen de visuswaarden van beide ogen met de beste correctie en eventueel het
gezichtsveld.

Vanuit medische hoek kan ongetwijfeld het belang van een degelijke diagnosestelling benadrukt worden. Hoe accurater de diagnose, hoe evidenter de motivering van bepaalde aanvragen. Vermelding van de bron (vb. diagnosestelling door een gespecialiseerd geneesheer of een kinderpsychiater, erkend onderzoekscentrum, …) en de datum is onmisbaar. Waar de aandoening of stoornis het gevolg van een ongeval is, dient u dit op deze plaats zeker te vermelden.

Items die in deze rubriek ook aan bod kunnen komen: huidige klachten (ook aandacht voor pijnbeleving), objectieve bevindingen, de behandeling en prognose, de motorische beperkingen en de beperkingen in de belastbaarheid van de wervelkolom. Bij kinderen kan het aangeven van de motorische ontwikkelingsleeftijd heel informatief zijn.

Medische antecedenten


Hier vermeld je de antecedenten, het verloop van de aandoeningen en de stoornissen, de (verschillende) ondergane behandelingen met hun prognose en effecten. Beperk u tot deze die relevant zijn voor het dossier bij het VAPH (verwijderen van wijsheidstanden of operaties voor appendicitis zijn dit vaak niet).

Mobiliteit Beschrijving


Een gedetailleerde beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen op het
vlak van de fijne motoriek en van de verplaatsingen binnen- en buitenshuis,
komen hier aan bod.

Cognitief en communicatief functioneren


Het algemeen niveau van denken, taal, lezen, schrijven en rekenen hoort onder deze rubriek. Het is aan u om uit te maken of een gedetailleerd onderzoek wenselijk is. Voor zeer jonge kinderen kan u een ontwikkelingscoëfficiënt of -leeftijd weergeven. Andere items kunnen zijn: problemen in het oriëntatie- of denkvermogen, concentratie- en/of geheugenproblemen, niveau van schoolse vaardigheden (vb. het behaalde niveau voor taal en rekenen uitgedrukt in niveaus leerjaren, en met vermelding van de kalenderleeftijd indien het een kind betreft), spraak-/ taalproblemen (vb. niveau van taalbegrip).

Bij vermelden van IQ-gegevens is het nodig de meest recente en relevante IQ-bepaling te noteren. Een uitsplitsing in performantieel en verbaal IQ kan bij bepaalde stoornissen nuttig zijn. Indien relevant kunnen verschillende IQ-bepalingen vermeld worden. In ieder geval dient u de benaming van de test en
het moment van de testafname te vermelden. Indien relevant, ook de gebruikte normtabellen.

Naast de IQ-bepaling (en eventueel de motivatie voor het gebruik van een bepaalde test) is het belangrijk een algemene inschatting te maken van het niveau van intellectueel of mentaal functioneren. Een verstandelijke handicap is geen geïsoleerd kenmerk van een persoon, maar een contextueel gegeven, waarbij de mogelijkheden en beperkingen van de persoon en de verwachtingen  en eisen van de omgeving op elkaar ingrijpen. Verstandelijke handicap verwijst naar substantiële beperkingen in het huidig functioneren en wordt gekenmerkt door een significant beneden gemiddeld intellectueel functioneren (dit refereert naar een IQ-score van ongeveer 70 à 75 of lager) dat gelijktijdig voorkomt met daarmee samenhangende beperkingen in meerdere gebieden van adaptief gedrag: communicatie, zelfredzaamheid, wonen, sociale vaardigheden, gebruik maken van mogelijkheden in de samenleving, zelfbepaling, gezondheid en veiligheid, functionele schoolse vaardigheden, ontspanning en werken. Een verstandelijke handicap manifesteert zich voor het 18e levensjaar.

Zelfredzaamheid


Wat zijn de mogelijkheden van de klant op het vlak van verzorging en hygiëne, huishoudelijke taken, sociale handhaving (o.a. tijdsbesef, veiligheidsbesef, oriëntatievermogen), vrijetijdsbesteding, financiële en administratieve verrichtingen,… Welke beperkingen (bijv. in fijne motoriek) ervaart de klant en
welke hulp is hierbij aangewezen (waarbij hulp breed geïnterpreteerd moet worden: vb. hulpmiddelen, instructie, praktische hulp, begeleiding)?

Gedrag


Deze rubriek kan ruim geïnterpreteerd worden en omvat verschillende deelaspecten: het psychisch functioneren: expressie, psychomotoriek, bewustzijn, waarneming, gevoelens, communicatieve vaardigheden (binnen een relationele context), (sociaal) probleemgedrag,... 

Sociale Anamnese


In deze rubriek wordt gepeild naar de familiale en sociale context (samenstelling van het gezin, gezinslast, de eventuele betrokkenheid van gezinsleden of van andere steunfiguren in de opvang, zorg en begeleiding van  de klant met eventueel problemen die hierbij optreden). Vermelding van de huidige verblijfssituatie, indien anders dan het eigen gezin, kan relevant zijn. Nuttig is ook de hulpverleningsgeschiedenis aan te halen: 
 • welke begeleiding kreeg de persoon reeds? 
 • Wordt betrokkene of zijn gezin momenteel begeleid door een dienst, hulpverlener, familielid, buur,...?
 • Werd de persoon reeds opgenomen in instellingen? (overzicht met concrete tijdsaanduiding). 
 • Welk statuut/inkomen heeft betrokkene? 
Vermeldt geen personen met naam indien niet noodzakelijk.

School/Beroepsloopbaan/Arbeidsvaardigheden


Geef indien relevant een korte samenvatting van het chronologisch verloop van de school- en beroepsopleidingen met vermelding van data en van behaalde diploma's en getuigschriften. Diende de klant een jaar over te zitten en voor welke reden? Geef in het kort een chronologisch verloop van de relevante tewerkstellingen, hoeveel maal was betrokkene tewerkgesteld, in het gewone arbeidscircuit of met ondersteuning of beschutte tewerkstelling, hoe lang duurden die tewerkstellingen, hoe lang werkloos? 

Een overzicht van de arbeidsgerichte vaardigheden en mogelijkheden kan volgende items omvatten: handvaardigheid, fijne motoriek, coördinatie, technische vaardigheden, administratieve vaardigheden, algemene arbeidsattitudes, werkhouding en moeilijkheden die kunnen optreden in de sociale arbeidsomstandigheden. Welke is de aangewezen hulp hierbij?
Comments