Activiteiten en beperkingen

De bedoeling van deze rubriek is het verzamelen van (beschrijvende) informatie m.b.t. de concrete beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en m.b.t. de feitelijke participatieproblemen van de persoon met een handicap. 

Activiteiten zijn onderdelen van iemands handelen. Beperkingen zijn  moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten. Participatie is de deelname aan het maatschappelijk leven.
Participatieproblemen zijn de problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven.

We beogen niet zozeer een volledige, gedetailleerde beeldvorming maar wel een relevante aanvulling op de reeds verzamelde functioneringsgegevens.

Binnen de ICF worden 9 levensdomeinen onderscheiden: 
  1. leren en toepassen van kennis
  2. algemene taken en eisen,
  3. communicatie
  4. mobiliteit
  5. zelfverzorging
  6. huishouden
  7.  tussenmenselijke interacties en relaties
  8. belangrijke levensgebieden
  9. maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven.

De in dit dossier gehanteerde basisinstrumenten geven slechts een inschatting van het functioneren op enkele van deze 9 levensdomeinen. Andere domeinen komen hierin onvoldoende of niet aan bod en kunnen dus ook niet verrekend worden in de ‘voorlopige functioneringsscore’. Indien net het functioneren op deze domeinen cruciaal is voor het globale functioneren van de persoon dan kan een alternatieve functioneringsscore voorgesteld worden en aanvullende informatie vermeld worden in de rubriek ‘activiteiten en beperkingen’. Het is dan aan de Deskundigencommissie om te oordelen of het wijzigen van de functioneringsscore inderdaad te rechtvaardigen is.

Concreet vragen we voor deze rubriek om voor elk levensdomein minstens aan te geven of er een probleem is en zo ja in welke mate.
Comments