Ondersteuningsvraag

Bovenaan het scherm verschijnt automatisch de reeds berekende functioneringsscore OF de alternatieve score zoals voorgesteld door het MDT. Deze functioneringsscore is in de werkwijze van de Deskundigencommissie rechtstreeks verbonden aan een bepaalde budgetcategorie.Dit is het overzicht met de functioneringsscores en hun budgetcategorie


Functioneringsscore

Budgetcategorie (index 2007)

1

€ 8 323,78

2

€ 13 872,96

3

€ 22 196,73

4

€ 27 745,92

5

€ 36 069,69Bij het bepalen van de budgethoogte wordt door de commissie enkel rekening gehouden met het functioneren van de persoon. Het uiteindelijk jaarlijks budget waarop de persoon met een handicap recht heeft, kan variëren met het feit of de persoon al dan niet combineert met een andere door het VAPH gesubsidieerde zorgvorm. 

Bij combinatie van een PAB met een zorgvorm wordt het PAB procentueel verminderd naargelang het aantal dagdelen dat gebruik gemaakt wordt van de gesubsidieerde zorgvorm.

Er wordt dan ook gevraagd aan te geven of de persoon bij toekenning van een PAB dit PAB al dan niet zal combineren met een toegelaten combineerbare zorgvorm. Indien dit zo is, wordt tevens gevraagd aan te geven hoeveel dagdelen de persoon wekelijks gebruik zal maken van deze zorgvorm. Met ‘dagdeel’ bedoelen we een halve dag. Wekelijks kan maximaal 10 dagdelen gebruik gemaakt worden van deze zorgvormen.

Te realiseren ondersteuning


Deze rubriek is verder onderverdeeld in 2 deelrubrieken: ‘uren ondersteuning’
en ‘gebruik aanvullende ondersteuningsbronnen’.

In het onderdeel ‘Uren ondersteuning’ wordt in de eerste plaats gevraagd in te schatten  hoeveel uren ondersteuning de persoon met een handicap globaal gezien wekelijks nodig heeft. Het gaat hier dus niet enkel om de uren die met PAB betaald zullen worden, maar om ALLE uren die feitelijk nodig zijn. Het is wenselijk in het voorziene tekstveld enige toelichting te geven bij deze inschatting.

Bijvoorbeeld: De persoon heeft 168u/week of 24u/24 ondersteuning nodig. De persoon heeft voor elke activiteit praktische ondersteuning nodig. Verder is ook ondersteuning nodig bij het plannen en organiseren van de activiteiten. De persoon kan niet alleen gelaten worden, noch overdag noch ’s nachts. Er moet voortdurend iemand in de buurt zijn. ’s Nachts is doorgaans geen praktische assistentie nodig, doch de persoon kan om veiligheidsredenen niet alleen gelaten worden. 

Verder wordt gevraagd in te schatten hoeveel van de benodigde uren ondersteuning (zie hierboven) men wil realiseren via PAB. 

Bijvoorbeeld (verdergaand op het voorbeeld hierboven): De ouders van de persoon willen proberen om elke weekdag ongeveer 6u ondersteuning te realiseren in functie van verzorging (hygiëne, maaltijden) en zinvolle vrijetijdsbesteding (inclusief mobiliteit bij activiteiten buitenshuis). In het weekend hopen ze via PAB af en toe voor een oppas te kunnen zorgen zodat ze er eens tussenuit kunnen. Gemiddeld zal dit ongeveer 4u/ weekend bedragen. Dit komt neer op 34u/week.

In het onderdeel ‘Aanvullende ondersteuningsbronnen’ is het de bedoeling dat de commissie zich aan de hand van de informatie die in deze deelrubriek verstrekt wordt min of meer een beeld kan vormen van hoe men de totale zorg zal organiseren. Dit is heel belangrijk vermits van de commissie verwacht wordt de haalbaarheid van een PAB voor de persoon en zijn netwerk in te schatten. 

Hier moet allereerst aangeduid worden of er naast het PAB gebruik gemaakt zal worden van andere vormen van ondersteuning. Is dit niet het geval, dan wordt een korte motivering gevraagd. Het zou immers best kunnen dat de persoon een grondige reden heeft om helemaal geen gebruik te maken van andere vormen van ondersteuning; het is dan belangrijk dat de commissie deze redenen kent zodat ze er rekening kan mee houden bij het nemen van een beslissing. 

Is de persoon wel van plan naast het PAB ook nog andere vormen van ondersteuning aan te spreken, dan wordt gevraagd aan te geven om welke andere ondersteuning het precies gaat. Hierbij denken we vooral aan volgende vormen van ondersteuning:
vrijwillige ondersteuning van gezinsleden, vrienden, familie
ondersteuning die de persoon uit eigen zak betaalt (bijvoorbeeld aankoop PWA- cheques in functie van poetshulp, klusjes binnens- en buitenshuis, …)
dagcentrum of semi- internaat niet schoolgaanden van het VAPH
door andere overheidsinstanties (niet VAPH) gesubsidieerde diensten en voorzieningen (bijvoorbeeld dagopvang in psychiatrie, Familiehulp)
andere

Comments