Synthese 2

Het synthese 2 onderdeel ziet er zo uit
Hier moet je aan de hand van de neerslag van de geïntegreerde gegevens uit het onderzoek
en op basis van het multidisciplinair overleg binnen uw MDT samen met de klant, motiveren of betrokkene tot de doelgroep van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap behoort en moet het zorgvoorstel gemotiveerd worden.

Je moet aankruisen of je van oordeel bent dat de klant getroffen is door een handicap volgens art. 2 §2,1° van het decreet: elke langdurige en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie van een persoon ten gevolge van een aantasting van de verstandelijke, psychische, lichamelijke of
zintuiglijke mogelijkheden. Je moet je voorstel kort motiveren: de concrete zorgvragen, de bijstandsvelden en de aangewezen doelgroepen.

Je licht het voorstel toe door de doelstellingen van de voorgestelde ondersteuning aan te geven en te vermelden waarom alternatieven niet haalbaar zijn.
Comments